+ NĂM 2024
+ NĂM 2023
- Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023
(Về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người việt nam gắn với khát vọng xây dựng tỉnh khánh hòa trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030)
- Kế hoạch số 105-KH/ĐU ngày 08/02/2023 của Đảng ủy TCT Khánh Việt về Học tập, tuyên truyền & triển khai Chuyên đề 2023
+ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người việt nam gắn với khát vọng xây dựng tỉnh khánh hòa trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030
+ Mẫu đăng ký (Mẫu số 3)
+ NĂM 2022
- Kiểm tra, giám sát kỷ luật đảng
- 08/12/2022 - Tài liệu hội nghị lần VI Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- 16/6/2022 - Tài liệu hội nghị lần V Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
+ NĂM 2021
+ NĂM 2020
+ NĂM 2019
+ NĂM 2018
+ NĂM 2017
+ NĂM 2016
+ NĂM 2015
+ NĂM 2014
+ NĂM 2012
+ NĂM 2011
+ NĂM 2010